Allt integrationsarbete kopplas till SÖK

Ett welcome house för asylsökande och nyanlända där alla parter finns samlade och kan ge ett effektivt mottagande. Det var vad alla grupper visualiserade vid de workshoppar kring SÖK – strategisk överenskommelsen för mottagande och etablering – som Länsstyrelsen genomfört i samarbete med Verklighetslabbet.

Allt arbete inom integrationsområdet har kopplingar till SÖK, den strategiska överenskommelsen för mottagande och etablering i Kronobergs län som gäller fram till 2025. Den utgår från fyra samverkansområden – arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet.

I arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan för den återstående tidsperioden bjöd Susanne Hallström, integrationsstrateg på Länsstyrelsen, in till två workshops tillsammans med Verklighetslabbet.
– Syftet var att få en bild av vad som görs och vad som behövs göras ytterligare i arbetet utifrån SÖK:en, som underlag till inriktning och prioriteringar i handlingsplanen. Med hjälp av Verklighetslabbet kunde vi använda nya grepp och kreativa verktyg, säger Susanne.

Welcome house

De som deltog var representanter från regionen, länsstyrelsen, kommunerna och civilsamhället. Tre av deltagarna råkade vara somalier som representerade olika parter vilka blev ett bra tillskott i grupparbetena.
– Deltagarna var jättenöjda, inte minst med möjligheten att träffas, dela perspektiv och reflektera med samverkan i fokus. Det konstaterades också att vi har kommit ganska långt i arbetet med SÖKen. Anmärkningsvärt var att alla grupper, oberoende av varandra, föreslog ett welcome house där asylsökande och nyanlända direkt kan få kontakt med berörda parter och undvika att bli isolerade, säger Susanne.

Nu återstår en workshop med målgruppen som också ska visualisera ett bästa möjliga mottagande samt tycka till om det förslag som aktörerna skapade vid det andra workshoptillfället. Sen är det upp till forumet att ta ställning till förslaget.

Arbetet med SÖK prioriteras

Workshoparna är en del av arbetet med att lägga en handlingsplan fram till 2025. Utöver dem har intervjuer genomförts med forumets representanter.
– De flesta har sagt att SÖKen är jätteviktig och något de prioriterar att arbeta med, säger Susanne Hallström.

Dessutom har en enkät till bland annat integrationsansvariga och civilsamhället bekräftat för beredningsgruppen att de samverkansområden som parterna jobbar mest med är arbetsmarknad/kompetens och delaktighet. Resultatet av workshopar, intervjuer och enkät ska presenteras på Forumet senare i höst då beslut ska tas om en handlingsplan.

Grupparbete under första workshopen på Verklighetslabbet med Indira Ruiz Lundgren från Älmhults kommun, Emma Krantz från Samordningsförbundet Värend, Maja Söderberg från Rädda barnen och Ewa Jonsson från Länsstyrelsen.
Intensiva gruppdiskussioner under första workshopen på Verklighetslabbet.