Om Kronoberg tillsammans – dari

Många människor står tillsammans.

در سال های 2015/16 زمانی که تعداد زیاد پناهجویان وارد سویدن گردیدند، ضرورت داشتن یک برنامه معلوماتی برای افرادی که می خواستند با پناهجویان وارد شده به ولایت Kronoberg (کرونوبری) کمک کنند، افزایش یافت.  این ارتباط می گرفت به جمع آوری لباس ها، بوت/کفش و همچنان معلومات در مورد فعالیت ها.  در آن هنگام شورای ولایتی (کورنوبری) ویب سایت  kronobergtillsammans.se را ایجاد نمود.

ویب سایت kronobergtillsammans.se بعد از راه اندازی در سال 2016 به یکی از مشهورترین پلاتفارم های معلوماتی در مورد فعالیت ها برای پناهجویان و افراد تازه وارد، مبدل گردیده است.  این ویب سایت همه ساله تقریباَ دارای 000 20 بازدید کننده می باشد.

به این شورای ولایتی از طرف دولت وظیفه داده شده است تا پناهجویان را پذیرفته و آنها را جاگزین بسازد.  ما باید از جمله به پخش معلومات در مورد آن اقدامات و فعالیت ها بپردازیم که به افراد در زمان جاگزین شدن شان در سویدن، کمک می نماید.

همپیوندی

در حال حاضر در این ویب سایت در بارۀ فعالیت ها از جمله در مورد کورس های آموزش زبان و چگونگی کارکرد جامعۀ سویدن، معلومات وجود دارد.  همچنان فعالیت های اجتماعی نیز وجود دارد که می توان از آن طریق با دیگر افراد ملاقات کرد.

شما می توانید در تقویم ویب سایت فعالیت ها را به آسانی یافته و برای آشنایی با جامعه به سادگی ثبت نام نمایید. در جریان همپیوندی این امکان نیز برای سازمان ها (اشتراک کننده ها) وجود دارد تا احصائیه در مورد تعداد پناهجویان و افراد تازه وارد و همچنان اقدامات کنونی که برای گروه های مورد نظر صورت می گیرد را مشاهده کنند.  سازمان های که در تلاش یافتن افراد رضاکار، سالون ها یا شاید هم افراد راهنما هستند می توانند برای جستجو در ویب سایت باkronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se تماس بگیرند.

گروه های مورد نظر:

پناهجویان، افراد تازه وارد و دیگر افراد که برای جاگزینی به حمایت نیاز دارند•

 جامعۀ مدنی و شاروالی ها(کمون ها)•

آمادگی در برابر بحران به سویدنی آسان

شورای ولایتی در سال 2019 تصمیم گرفت تا از ویب سایت kronobergtillsammans.se برای ارائه معلومات در مورد آمادگی در برابر بحران به زبان سویدنی آسان نیز استفاده نموده و به زبان های دیگر راهنمایی نماید.  ماموریت شورای ولایتی در بخش آمادگی در برابر بحران مشتمل است بر گرفتن تماس با همه افراد ساکن در شهر، حتی آنهایی که سویدنی یاد ندارند و فهمیدن معلومات ادارات دولتی برای شان مشکل است.

Kronobergtillsammans.se یک ویب سایت است برای این که شما بتوانید در صورت وقوع بحران خود را آماده ساخته و بدانید در شرایط فوق العاده به کجا باید مراجعه نمایید. این ویب سایت نیست که بتواند در هنگام بحران اضطراری به شما معلومات بدهد.

گروه های مورد نظر:

  • پناهجویان، افراد تازه وارد و دیگر افرادی که سویدنی یاد ندارند
  • جامعۀ مدنی

VÄV Kronoberg

در ویب سایت Kronobergtillsammans.se یک صفحه /دریچه وجود دارد در مورد  VÄV Kronoberg (که قبلا به اسمَ Vi i Växjö یاد میشد)و این شبکۀ است که آن انجمن ها و سازمان ها را منسجم می سازد که برای گروه های مورد نظر کنونی فعالیت می نمایند. این شبکه شامل گروه های حمایت کننده مانند کمون ها، شورای ولایتی و ناحیۀ Kronoberg نیز می گردد. دریچه یا صفحۀ VÄV Kronoberg در گام نخست متوجه گروه های می گردد که در شبکۀ VÄV Kroboberg فعال می باشند.

فعالیت های که توسط گروه های فعال در داخل شبکه پیش برده می شود، در تقویم گنجانیده شده  است.